Teambuilding Activity
 • Mục tiêu:
  • Phát triển kỹ năng hợp tác
  • Xây dựng tinh thần đồng đội và đoàn kết
  • Nhận thức về giá trị cốt lõi của công ty
  • Nâng cao vai trò cá nhân trong hệ thống
 • Thời gian: 3-4 giờ
 • Quy mô: 100 - 300 người
 • Đối tượng: Nhân viên nhà máy, nhân viên kinh doanh
 • Chương trình:
  • Khởi động - Hình thành đội
  • Thách thức "Nhận mục tiêu"
  • Thách thức "Giá trị cốt lõi"
  • Thách thức "Cam kết"
  • Tổng kết
 • Ứng dụng:
  • Khóa huấn luyện đội ngũ
  • Hội nghị Sales & Marketing
  • Chương trình đánh giá & phát triển nhân sự mới