Leadership Challenge
 • Mục tiêu:
  • Phát triển kỹ năng hợp tác giữa các bộ phận chức năng
  • Đánh giá kỹ năng lãnh đạo
  • Phát triển tinh thần đồng đội
 • Thời lượng:
  • Tối thiểu 1 ngày
  • Tối đa: 3 ngày
 • Quy mô:
  • Tối thiểu 20 người
  • Tối đa: 50 người
 • Chương trình:
  • Phần 1: Thách thức "Trust Fall", "Learning Rope", "The Bridge"
  • Phần 2: Mô hình Leadership & chia sẻ kinh nghiệm
  • Phần 3: Đánh giá LPI & phân tích kết quả
 • Đối tượng: Quản lý, lãnh đạo tiềm năng
 • Ứng dụng:
  • Chương trình đào tạo Leadership
  • Đánh giá LPI lãnh đạo tiềm năng
  • Họp chiến lược