Teambuilding Exercises
Khác với chương trình chuẩn, Bài tập tình huống do AQL cung cấp, hướng đến mục tiêu giải quyết vấn đề thực tế tại doanh nghiệp, đây là những điển cứu được nghiên cứu và tổng hợp để xây dựng các trò chơi ứng dụng phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác, xây dựng hệ thống, thay đổi nhận thức, trách nhiệm vai trò cá nhân... Sau mỗi trò chơi, các thành viên được giảng viên hướng dẫn đúc kết bài học và ứng dụng vào thực tế doanh nghiệp.

Lợi ích bài tập tình huống Teambuilding:
  • Cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Phát triển kỹ năng hợp tác
  • Hướng các bộ phận đến mục tiêu chung
  • Thay đổi nhận thức tích cực