Teamwork Challenge…

Đây là chương trình tư vấn nhằm giúp sinh viên hiểu rõ những thách thức Teamwork trong môi trường việc làm hiện nay, hướng sinh viên nâng cao ý thức học tập và nghiên cứu theo nhóm, coi trọng tinh thần đồng đội… làm nền tảng cho phát triển nghề nghiệp sau này.

Chương trình được AQL tổ chức hàng năm tại các trường đại học.