Sales Conference

Chúng tôi làm cho chương trình hội nghị sống động, với nhiều hình thức tương tác độc đáo và trò chơi kinh doanh minh họa theo chủ đề.
Một số trò chơi kinh doanh như Goal Tower, Up&Down, Strategic Moving, You Got Mails, Balance Me, We challenge You...
Các hoạt động hội nghị và Teambuilding được thiết kế dựa trên chủ đề và chương trình xuyên suốt 1 ngày hoặc 2 ngày. Liên hệ báo giá gói dịch vụ Teambuilding Conferences qua email: sales@aqlteambuilding.com.